English For You

Lowest Level | Lesson1: Nice to meet you!
Lowest Level | Lesson2: How are you
Lowest Level | Lesson3: What does she look like
Lowest Level | Lesson4: Where are you from
Lowest Level | Lesson5: Do you speak English
Lowest Level | Lesson6: My family
Lowest Level | Lesson7: These are my relatives
Lowest Level | Lesson8: What do you do
Lowest Level | Lesson 9 Where do you work
Lowest Level | Lesson 10 What time is it
Lowest Level | Lesson 11 What day is it
Lowest Level | Lesson 12 How is the weather
Lowest Level | Lesson 13 What are you wearing
Lowest Level | Lesson 14 The Body
Lowest Level | Lesson 15 What’s the matter
Lowest Level | Lesson 16 Home sweet home
Lowest Level | Lesson 17 Tell me about your furniture
Lowest Level | Lesson 18 I’m hungry
Lowest Level | Lesson 19 What sports can you play
Lowest Level | Lesson 20 What did you do yesterday
Lowest Level | Lesson 21 What are you going to do
Lowest Level | Lesson 22 Would you like to go
Lowest Level | Lesson 23 My Vacation
Lowest Level | Lesson 24 How do you travel
Lowest Level | Lesson 25 How do you get there
Lowest Level | Lesson 26 Ask me a question
Lowest Level | Lesson 27 I don’t know
Lowest Level | Lesson 28 Review I Lessons 1 to 9
Lowest Level | Lesson 29 Review II Lessons 10 to 18
Lowest Level | Lesson 30 Review III Lessons 19 to 27

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top