Effortless English Level 3 bài 2 từ mới: Disobedience (20 từ)

Effortless English Level 3: Disobedience

1 , just (a)
/dʒʌst/
công bằng
correct and fair
just
2 , by means of (phrase)
/baɪ minz əv/
nhờ vào
with the help of something
by means of
3 , well-disposed (a)
/wɛl dɪˈspoʊzd/
thân thiện, sẵn sàng giúp
friendly and helpful
well-disposed
Nội dung tài liệu đầy đủ chỉ hiển thị với thành viên của Website

Sau khi đăng ký thành viên bạn truy cập lại trang này (Reload - nhấn phím F5) nội dung sẽ hiển thị

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top