80 video english for you, học tiếng anh giao tiếp qua video

Bộ tài liệu đầy đủ bao gồm 80 VCD dành cho đối tượng từ chưa biết gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học,
https://www.youtube.com/watch?v=JBzUo9xVJz8
https://www.youtube.com/watch?v=dCuTu2_9k8M
https://www.youtube.com/watch?v=frhWgslCY7w
https://www.youtube.com/watch?v=2c7Er_SqykU
https://www.youtube.com/watch?v=aYKgBgPzv0g
https://www.youtube.com/watch?v=UN8tJQ6aJMA
https://www.youtube.com/watch?v=kzTeCLCQscY
https://www.youtube.com/watch?v=jd3l3rKp20k
https://www.youtube.com/watch?v=IOL9eshXy2c
https://www.youtube.com/watch?v=UprkvXqgd88
https://www.youtube.com/watch?v=bG4OCMXNP_s
https://www.youtube.com/watch?v=k-0dnpxSr1A
https://www.youtube.com/watch?v=EdrrKz2q1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=UQv0IQD9AJY
https://www.youtube.com/watch?v=7E3eSnr7WAQ
https://www.youtube.com/watch?v=thFoVlWD7HY
https://www.youtube.com/watch?v=J3l8d1iHWCk
https://www.youtube.com/watch?v=XBwZXByLT9A
https://www.youtube.com/watch?v=4wUcVXSIMak
https://www.youtube.com/watch?v=Yr9JitRTkXU
https://www.youtube.com/watch?v=bWAcO6WHe4I
https://www.youtube.com/watch?v=3PMmIun473w
https://www.youtube.com/watch?v=UOkgubHJ3yo
https://www.youtube.com/watch?v=PAjCWMD7WX4
https://www.youtube.com/watch?v=g0NzkkmA0_I
https://www.youtube.com/watch?v=z_1tHIVwfXM
https://www.youtube.com/watch?v=f40CxEbTyQg
https://www.youtube.com/watch?v=18FyjG4ah8o
https://www.youtube.com/watch?v=YOnqj_iWtSo
https://www.youtube.com/watch?v=uC6G5wCnuK0
https://www.youtube.com/watch?v=UaAEXlQQles
https://www.youtube.com/watch?v=II0NOgX4z2I
https://www.youtube.com/watch?v=lPS4Q_g5ZVU
https://www.youtube.com/watch?v=c9dXxSZa2XM
https://www.youtube.com/watch?v=vnlys_afTAU
https://www.youtube.com/watch?v=dXn7_riT220
https://www.youtube.com/watch?v=JPizcfkUWdo
https://www.youtube.com/watch?v=dS0AxnFAMKk
https://www.youtube.com/watch?v=aXaZgW_o3hU
https://www.youtube.com/watch?v=zE976GvWX0A
https://www.youtube.com/watch?v=3NWmhewJ2Jg
https://www.youtube.com/watch?v=Uou-grPxmr0
https://www.youtube.com/watch?v=UCIH3ZCEkaM
https://www.youtube.com/watch?v=K-5pLE9-cKM
https://www.youtube.com/watch?v=fPmcqvBu52E
https://www.youtube.com/watch?v=osJN0GMJOLk
https://www.youtube.com/watch?v=ETBYzwaPA8g
https://www.youtube.com/watch?v=bWQKHOZr7iI
https://www.youtube.com/watch?v=VwxDSzhjetc
https://www.youtube.com/watch?v=ciL_CIYxJtg
https://www.youtube.com/watch?v=jimRIqJLBEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zr5lrd73DyM
https://www.youtube.com/watch?v=lqx17H1EYWA
https://www.youtube.com/watch?v=X-9nbXJKbPE
https://www.youtube.com/watch?v=5678PcEiP4I
https://www.youtube.com/watch?v=4RBR6T_UxQI
https://www.youtube.com/watch?v=eorDO9leu9A
https://www.youtube.com/watch?v=7ypqNWRrpLc
https://www.youtube.com/watch?v=i5DsMTnQGX8
https://www.youtube.com/watch?v=hsc9a3xyKII
https://www.youtube.com/watch?v=Y29KvZLQdxA
https://www.youtube.com/watch?v=5QBSwFekqWY
https://www.youtube.com/watch?v=H9EPJ7_pEIs
https://www.youtube.com/watch?v=YnipZbEdDiI
https://www.youtube.com/watch?v=HbbVUbCRFJk
https://www.youtube.com/watch?v=18Ybq23S-bE
https://www.youtube.com/watch?v=h0-zrASSfQA
https://www.youtube.com/watch?v=I34AHKMnnI4
https://www.youtube.com/watch?v=dV8t32BzGBw
https://www.youtube.com/watch?v=UlQV3QUZvak
https://www.youtube.com/watch?v=sCK6CemUpus
https://www.youtube.com/watch?v=L_GQBDxLllE
https://www.youtube.com/watch?v=DWivqft9tzU
https://www.youtube.com/watch?v=rhKsdDb0LbU
https://www.youtube.com/watch?v=cMQArEHMhio
https://www.youtube.com/watch?v=UPdwfjgY2sc
https://www.youtube.com/watch?v=h6PiQMoiFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-fvFMgsUDU8
https://www.youtube.com/watch?v=4Q8GutKOBpg
https://www.youtube.com/watch?v=qs0hhc-0ESc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*